ponniyin selvan book pdf

ponniyin selvan book pdf: பொன்னியின் செல்வன் புத்தகம் pdf, ponniyin selvan book pdf tamil download with pictures free, ponniyin selvan (english pdf full book), பொன்னியின் செல்வன் full story pdf, ponniyin selvan story, ponniyin selvan story in tamil, பொன்னியின் செல்வன் பாகம் 1 download, ponniyin selvan english pdf part 2, பொன்னியின் செல்வன் பாகம் 2 pdf, Ponniyin Selvan A novel by Kalki Krishnamurthy.

ponniyin selvan book pdf
ponniyin selvan book pdf

Story of ponniyin selvan Novel in English

“Ponniyin Selvan” is a historical Tamil novel written by Kalki Krishnamurthy. It is one of the most popular and widely acclaimed works of Tamil literature. The novel is set in the 10th century during the Chola dynasty and revolves around the life and adventures of the central character, Vandiyathevan.

The story begins with the mysterious disappearance of the Chola crown prince, Aditya Karikalan. As rumors spread about his death, the Emperor, Sundara Chola, decides to appoint his younger son, Arulmozhivarman (also known as Ponniyin Selvan), as the next heir to the throne. However, political conspiracies and power struggles within the Chola court pose a threat to the young prince’s ascension.

Vandiyathevan, a valiant and clever warrior, is entrusted with a secret mission to deliver a letter from the Queen Mother, Mandakini Devi, to her daughter, Kundavai. This letter contains vital information that could change the course of Chola history. Throughout his journey, Vandiyathevan encounters various characters, each with their motives and loyalties, leading to a complex and engrossing narrative.

பொன்னியின் செல்வன் புத்தகம் pdf Summary

The plot of “Ponniyin Selvan” is rich with historical and political intrigues, love, friendship, and betrayal. The novel beautifully portrays the grandeur of the Chola dynasty and meticulously weaves historical events with fictional elements. As the story progresses, the readers are taken on a captivating ride of suspense, romance, and action.

The novel also introduces other significant characters, such as Nandhini, a mysterious and manipulative woman with a hidden agenda, and Vallavaraiyan Vandiyathevan, a brave and loyal warrior. The novel delves deep into the character’s emotions and struggles, making it an emotionally charged and multi-layered work of art.

“Ponniyin Selvan” is celebrated for its vivid and detailed descriptions of ancient South Indian culture, architecture, and traditions. Kalki Krishnamurthy’s impeccable storytelling and in-depth research have earned the novel a place in the hearts of millions of readers and have solidified its position as a timeless classic in Tamil literature.

Story of ponniyin selvan Novel in Tamil

“பொன்னியின் செல்வன்” எனும் மொழிபெயர்ப்பு தமிழ் புகைப்படம் காலமானது கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுச்சிப் படிப்பு ஆகும். இது தமிழ் இலக்கியப் புத்தகங்களில் மிகுந்த புகழ் மற்றும் மிக்க பட்டத்தின் படிப்பாக அமைகிறது. இது சோழர் குல வரலாற்று காலத்தின் 10-ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டு, மேலும் மண்டகினி தேவியின் வரவேற்புக்கு அடிப்படையில் உள்ள வாழ்க்கை மற்றும் சாவடி விடுத்தல் செய்யப்பட்ட மதுரை கிராமத்தில் மாற்றிக்கொண்டு இருந்து அஞ்சலி கோவிலுக்கு என்று இடம் கிடைத்துவிட்டது.

கதை செறிந்து போவது சோழர் தலைவர் ஆதித்ய கரிகாலனின் மறைவு பற்றி மாற்றிக்கொண்டு அச்சமான படிக்கை மற்றும் கிளர்ச்சிக் கதைகளுக்கு விடையின்பம் சோழர் நெடுந்தொகை பொன்னியின் செல்வனின் திருவிழா நிகழ்ச்சி படித்து நோக்கினது. அவ்வாறு மாற்றிக்கொடுத்த இந்த மிகுந்த கதை மற்றும் வரலாற்றிற்கு அடிப்படையில் மிகுந்த மகா படைத் திகட்டப்பட்ட தமிழ் இலக்கிய திருக்குறள் படிப்பாக அமைகின்றது

பொன்னியின் செல்வன் PDF (Ponniyin Selvan Book PDF Tamil Download

  • Book Name: Ponniyin Selvan
  • Author: Kalki Krishnamurthy
  • Series: Ponniyin Selvan All Part
  • Genre: Historical, Fiction, Classics
  • Category: Novels
  • Publisher: Kizhakku Pathippagam
  • Published: 2015
  • Total pages: 1495
  • PDF Size: 05 MB

Download the pdf of ponniyin selvan book

பொன்னியின் செல்வன் நாவல் pdf-ன் pdf-ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்-

Disclaimer: We have neither copied nor scanned this book, we are only sharing the links already available on the internet for the purpose of education. If any person/organization has any objection related to these notes/books, please contact us, and we will remove these links as soon as possible. Email – rrbexampdf@gmail.com